THUẾ NHÀ THẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI SANG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Công văn 2012/TCT-DNNCN ngày 18 tháng 05 năm 2020 về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ việc Công ty ở nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty SSA (ở nước ngoài) có kinh doanh tại Việt Nam hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cử người lao động sang làm việc tại SSIT (Công ty ở Việt Nam) thì SSIT thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của BTC.

Ngoài ra, cá nhân người lao động của SSA sang làm việc tại SSIT có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của BTC.

Chi tiết đính kèm.

CV 2012-TCT-DNNCN DATED 18-05-2020 FCT CUA KHOAN THU NHAP TAI VIET NAM