KIỂM TRA TUÂN THỦ VỀ THUẾ

Trong thực tế hiện nay, các Doanh nghiệp thường phải nộp một số tiền rất lớn đối với khoản tiền thuế truy thu và tiền phạt sau mỗi đợt thanh kiểm tra thuế. Điều này là do Doanh nghiệp chưa nắm bắt rõ các quy định về thuế hiện hành dẫn tới kê khai thuế chưa đúng quy định. Các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp thì cũng không nắm rõ nhân sự kế toán của mình có làm đúng hay không dẫn tới chưa ước tính được rủi ro về thuế.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể biết được rủi ro về thuế tại Doanh nghiệp của mình và có biện pháp phòng tránh rủi ro về thuế, tăng tính tuân thủ trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ soát xét tuân thủ về thuế.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm tra và đối chiếu số liệu trên hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan
  • Đánh giá rủi ro, liệt kê các khả năng có thể bị truy thu và xử phạt
  • Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu bổ sung cần thiết
  • Ước tính số tiền thuế, tiền phạt có thể phát sinh
  • Giải thích và tư vấn giải pháp cho Doanh nghiệp