THUẾ GTGT

Vấn đề hoàn thuế GTGT luôn được Doanh nghiệp quan tâm hàng đầu bởi việc được hoàn thuế hay không được hoàn thuế, được hoàn thuế sớm hay muộn có thể ảnh hưởng tới dòng tiền của Doanh nghiệp.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể tiến hành việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế GTGT cho các Doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

   • Xem xét Doanh nghiệp có thuộc các trường hợp để được hoàn thuế hay không
   • Soát xét hóa đơn GTGT, chừng từ thanh toán và các tài liệu liên quan
   • Xác định kỳ hoàn thuế và số thuế GTGT đề nghị hoàn theo quy định
   • Lập Hồ sơ hoàn thuế và nộp cho cơ quan thuế
   • Thay mặt người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế để giải trình hồ sơ hoàn thuế và thanh kiểm tra hoàn thuế
   • Giải thích các rủi ro về thuế và biện pháp xử lý

THUẾ TNCN

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài đang làm việc cho các Công ty, văn phòng nhà thầu, văn phòng đại diện và các tổ chức khác tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

   • Đăng ký thuế ban đầu
   • Kê khai và quyết toán thuế cho người nước ngoài
   • Quyết toán thuế cho người nước ngoài khi về nước
   • Hướng dẫn thủ tục xác nhận số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
   • Hướng dẫn thủ tục xác nhận bảo hiểm bắt buộc đã được khấu trừ ở nước ngoài
   • Thay mặt người nộp thuế làm việc với các cơ quan thuế giải trình hồ sơ khai thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế.
   • Nộp thuế hộ

 

THUẾ TNDN

Thuế TNDN luôn là vấn đề gây tranh cãi và thường xảy ra rủi ro rất lớn khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế tại Doanh nghiệp. Nhằm giúp Doanh nghiệp tăng tính tuân thủ và giảm thiểu rủi ro về thuế TNDN, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế TNDN cho các Doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

   • Đánh giá sơ bộ rủi ro về thuế thông qua phỏng vấn và bảng câu hỏi
   • Soát xét chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính cho mục đích lập tờ khai thuế
   • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và các hồ sơ liên quan
   • Lập Tờ khai kê khai các giao dịch của các bên liên kết
   • Giải thích cụ thể các khoản mục cần điều chỉnh trên Tờ khai thuế
   • Giải thích các rủi ro về thuế có thể xảy ra và biện pháp xử lý
   • Thay mặt người nộp thuế làm việc với các cơ quan thuế giải trình hồ sơ khai thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế.

 

THUẾ NHÀ THẦU

Theo quy định hiện hành, các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ, vay mượn có thể thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế nhà thầu. Tuy nhiên việc xác định giao dịch nào thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu, giao dịch nào không phải kê khai thuế nhà thầu là vấn đề rất dễ xảy ra rủi ro.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể hiểu đúng, kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà thầu phát sinh, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế nhà thầu.

 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

   • Soát xét tài liệu liên quan đến các giao dịch thanh toán ra nước ngoài nhằm xác định giao dịch nào thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế, giao dịch nào không phải kê khai thuế
   • Tính toán số thuế nhà thầu phát sinh phải nộp
   • Lập hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế theo quy định
   • Xác nhận số thuế nhà thầu đã nộp
   • Thay mặt người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế để giải trình hồ sơ khai thuế
   • Giải thích các rủi ro về thuế và biện pháp xử lý (nếu có)