interests-4786422_1920

Ấn phẩm giới thiệu:

1. Những lý do nên đầu tư vào Việt Nam.

2. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

3. Những quy định pháp lý khi kinh doanh tại Việt Nam.