DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP THEO IFRS

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và đáng tin cậy cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tại Bộ tài chính chưa ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, cũng như việc chuyển đổi này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về sự khác biệt kế toán, hướng dẫn kế toán và phương pháp tiếp cận khác nhau giữa hai hệ thống chuẩn mực, nên đã gây nhiều khó khăn cho Doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi báo cáo tài chính lập theo VAS sang IFRS.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan tới việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS, cụ thể như sau:

  • Chuyển đổi báo cáo VAS sang IFRS dựa trên việc xác định và điều chỉnh các khác biệt cơ bản giữa 2 hệ thống chuẩn mực.
  • Tư vấn áp dụng các IFRS vào các trường hợp cụ thể tùy theo bản chất ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.
  • Đào tạo nhân viên cập nhật các IFRS.